Ustawa 2.0

Ustawa 2.0

Reforma polskiej nauki
i szkolnictwa wyższego

Instytut Allerhanda

"Chcemy otworzyć uczelnie na rodaków pracujących za granicą, zwłaszcza młodych badaczy – niech wracają i znajdują przyjazne warunki pracy w Polsce. Musimy podnieść umiędzynarodowienie i konku-rencyjność polskiej nauki. Najwyższy czas wprowadzić najlepsze polskie uniwersytety do pierwszej ligi europejskiej."

dr hab. Arkadiusz Radwan
Kierownik Projektu

Image is not available

"Uniwersytety muszą aktywniej realizować swoją misję dostarczania wiedzy dla gospodarki i kapitału kulturowego dla społeczeństwa. Bez innowacji technologicznych nie wyjdziemy z pułapki średniego dochodu. Bez humanistyki i sztuki staniemy się jedynie środkiem do celu, jakim jest wyższa konsumpcja. Bez nauk społecznych nie będziemy rozumieli świata, Europy ani siebie nawzajem."

dr hab. Arkadiusz Radwan
Kierownik Projektu

Image is not available
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider
Instytut Allerhanda pracuje nad reformą polskiej nauki! 23 maja 2016 MNiSW rozstrzygnęło konkurs „Ustawa 2.0” na opracowanie nowej konstytucji polskiego szkolnictwa wyższego. Projekt złożony przez Zespół naukowców skupionych wokół Instytutu Allerhanda został wybrany przez Ministerstwo do dalszego opracowania. Jest on jednym z trzech zwycięskich projektów – spośród 15 zgłoszonych do konkursu. Kierownikiem Zespołu jest Prezes Instytutu, dr hab. Arkadiusz Radwan. Koordynatorem projektu jest Łukasz Czebotar z IA. Koordynatorem etapu przygotowawczego był Jakub Zygucki z IA.
Wybrane projekty obejmują przeprowadzenie badań naukowych i opracowanie propozycji założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa wyższego. Obowiązkiem interdyscyplinarnych zespołów badawczych jest przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem naukowym i akademickim oraz opracowanie raportu z konsultacji wraz ze stanowiskiem autorów projektów założeń (w odniesieniu do zgłoszonych w ramach konsultacji uwag, wątpliwości, propozycji). Tak przygotowane, kompletne dokumenty, zawierające opinie autorów i środowiska oraz gotowe propozycje konkretnych rozwiązań staną się podstawą do stworzenia nowej ustawy.
Prace Zespołu nad projektem ustawy będą trwały od czerwca 2016 r. do stycznia 2017 r.
Przekazanie założeń wraz z raportem konsultacji nastąpi do 31 stycznia 2017.

KONTAKT

Instytut Allerhanda

Plac Sikorskiego 2/7
31-115 Kraków, Polska
instytut@allerhand.pl
tel.: + 48 (12) 341 46 48
fax: + 48 (12) 444 73 41

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Hoża 20
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718
fax. 22 50 17 865