MGR ALICJA BODYCH

Absolwentka Matematyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych Analizy statystyczne i data mining w biznesie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Analityczka w firmie Index Copernicus, ekspertka w zakresie parametryzacji nauki oraz ewaluacji jednostek naukowych. Współautorka raportu „Wkład instytutów badawczych w osiągniecia polskiej nauki w latach 2009-2012, a reprezentacja przedstawicieli instytutów w organach doradczych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”. Autorka oraz współautorka licznych opracowań z zakresu ewaluacji jednostek naukowych dla Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

MGR ŁUKASZ CZEBOTAR

Doktorant w Katedrze Prawa Karnego KUL, stypendysta programu Erasmus na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia, 2010), stypendysta Università per Stranieri di Perugia (Włochy, 2013), Visiting Scholar na University of Liverpool (Anglia, 2013) oraz Université Catholique de Lille (Francja, 2014), członek zespołu badawczego w projekcie pt.: „Pamięciowy wymiar transformacji ustrojowej w świetle uchwał kommemoratywnych Parlamentu RP podejmowanych w latach 1989 – 2014” (IKP UW), autor publikacji naukowych w języku polskim i angielskim (m.in. z zakresu prawa karnego materialnego i procedury karnej), uczestnik oraz współorganizator konferencji/wydarzeń naukowych o krajowym i międzynarodowym charakterze.

IRENEUSZ DAWID KSIĄŻEK

Koordynator Projektu

Student V. roku prawa i III. roku ekonomii UJ, członek Koła Naukowego Prawa Gospodarczego oraz Prawa Rynków Finansowych TBSP UJ. Seminarzysta w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego WPiA UJ. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę rynku finansowego, w szczególności instrumentów pochodnych.

INŻ. PAULINA NAJDYCHOR

Studentka pierwszego roku Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Analiza Danych – Big Data. Absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej, kierunku geodezja i kartografia. Na co dzień zajmuje się działaniami na rzecz upowszechnienia, parametryzacji i komercjalizacji osiągnięć naukowych. Współpracuje przy projektach mających na celu transfer wiedzy ze świata nauki do gospodarki. Asystentka naukowa w projekcie badań podstawowych „Potencjał Zasobu Wiedzy” realizowanych przez Index Copernicus.

MGR TOMASZ REGUCKI

Asystent naukowy w Instytucie Allerhanda oraz sekretarz Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego Instytutu Allerhanda, doktorant w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent prawa na tym samym wydziale oraz studiów licencjackich z zakresu finansów i rachunkowości (specjalność rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne) na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

MGR JOANNA UCHAŃSKA

W Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ przygotowała pracę doktorską na temat wynalazków biotechnologicznych. Absolwentka: Studiów Podyplomowych Prawa Konkurencji, PAN, WIPO – University of Dubrovnik, Wydziału Prawa i Administracji UJ. Dwukrotna stypendystka MNiSW za osiągnięcia w nauce. Stażystka Parlamentu Europejskiego. Zrealizowała międzynarodowy projekt badawczy dotyczący zdolności patentowej. Laureatka w X. edycji konkursu Prezesa Urzędu Patentowego RP na najlepszą rozprawę z zakresu ochrony IP. Autorka kilkudziesięciu publikacji o tematyce IP. Wykładowca Studiów Podyplomowych na UJ oraz innych kursów o tematyce IP. Członek organizacji uczelnianych i branżowych. Zaangażowana społecznie.