Podzespoły badawcze

Zespół Projektu został podzielony na sześć podzespołów:

PZ1: Polityka naukowa na poziomie centralnym

Tematyka prac Zespołu:

 1. polityka instytucjonalna w obrębie badań podstawowych, nauk kulturotwórczych i nauk stosowanych, nowe typy uczelni z wyszczególnieniem misji, czy po wyodrębnione jednostki
 2. uczelnie a inne jednostki naukowe i naukowo-badawcze
 3. jakie centralne (narodowe) instytucje państwowe w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego powinny istnieć
 4. finansowanie centralne czy zdecentralizowane
 5. jak wzmocnić politykę opartą na dowodach
 6. ile koordynacji (centralnego planowania) a ile rynku? – m.in. kierunki zamawiane
 7. konsolidacja uczelni
 8. efektywne wykorzystywanie środków unijnych
 9. stworzenie zachęt fiskalnych i wizerunkowych do wspierania nauki przez sektor prywatny
 10. polityka popytowa – zamówienia państwowe na innowacje
 11. obszary styczne – edukacja na poziomie podstawowym i średnim – ścieżka matura uniwersytet, edukacja profesjonalna, uniwersytety trzeciego wieku

PZ2: Ustrój uczelni (academic governance)

Tematyka prac Zespołu

 1. struktura, wyłanianie oraz kompetencje władz uczelni
 2. nadzór i współdecydowanie (w tym z udziałem studentów oraz interesariuszy spoza uczelni)
 3. polityka kadrowa i finansowa władz uczelni
 4. struktura wewnętrzna – wydziały, instytuty, centra, katedry, pracownie – ich władze, samodzielność, zakres wolności organizacyjnej, budżet

PZ3: Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym (OSG) i komercjalizacja wyników badań

Tematyka prac Zespołu:

 1. uczelnie a biznes
 2. uspołecznienie kosztów innowacji vs prywatyzacja wyników badań
 3. absolwenci uczelni – potencjał do wykorzystania?
 4. współpraca ze start-upami i think-thankami (innowacje technologiczne, innowacje społeczne)
 5. współpraca z władzami samorządowymi i regionalnymi

PZ4: Kariera naukowa

Tematyka prac Zespołu:

 1. ścieżka naukowa i awanse
 2. doktoraty i studia doktoranckie
 3. postdocs, habilitacje i tenure
 4. obsadzanie stanowisk i konkursy
 5. mobilność naukowców (krajowa i międzynarodowa)
 6. kobiety w nauce
 7. problem wieloetatowości
 8. etaty badawcze i etaty dydaktyczne – potrzeba dualizmu?
 9. pełnoetatowi naukowcy a zaangażowanie praktyków w dydaktykę i badania, transfery z praktyki/biznesu do nauki i odwrotnie
 10. konflikty interesów pracowników nauki (biznes, polityka)
 11. wynagrodzenia – tabelki zaszeregowania indywidualnie negocjowane kontrakty, bodźce pozafinansowe

PZ5: Parametryzacja i rankingi

Tematyka prac Zespołu:

 1. zasady akredytacji jednostek
 2. transparentność, obowiązki sprawozdawcze
 3. audyty – jak i przez kogo prowadzone (ile prywatyzacji w audycie i nadzorze jakościowym)
 4. zapewnienie wysokiej jakości kształcenia – kto powinien wydawać dyplomy, audyt jakości kształcenia, zatwierdzanie programów studiów – potrzebne na poziomie centralnym czy w inny sposób
 5. rola i upodmiotowienie studentów jako odbiorców (konsumentów)
 6. finansowe i pozafinsowe bodźce stymulujące dążenie do jakości w nauce
 7. rola pozarządowych instytucji strażniczych (watchdogi edukacyjne)

PZ6: Wprowadzenie reformy i problemy przejścia (transition)

Tematyka prac Zespołu:

 1. konkurencja regulacyjna (dwa współistniejące reżimy) jako atrakcyjny paradygmat regulacyjny (analiza dotychczasowych doświadczeń w innych obszarach i innych jurysdykcjach)
 2. napięcie pomiędzy ochroną praw nabytych a potrzebą reformy
 3. ewentualne rozwiązanie przejściowe
 4. bezpieczniki deformacji celów reformy w praktyce
 5. postregulacyjna ocena skutków reformy

Eksperci

MGR ARIF ERKOL

Absolwent Uniwersytetu Bogazici w Istambule oraz Clark University. Kanclerz Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Koordynator projektu Matura Międzynarodowa.

DR HAB. JAN FAZLAGIĆ

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Współautor pierwszego w Polsce raportu o zaufaniu w biznesie (2015). Były stypendysta Komisji Fullbrighta w kategorii Senior oraz Komisji Europejskiej Marie Curie Research Felllow.

DR HAB. MAREK FRANKOWICZ

Pracownik Wydziału Chemii UJ i PWSZ w Tarnowie. Koordynator projektów krajowych i międzynarodowych związanych z internacjonalizacją, jakością kształcenia, ramami kwalifikacji i wyższym szkolnictwem zawodowym. Członek zespołów roboczych EURASHE i Grupy Coimbra.

DR JOANNA GAJDA

Politolog i socjolog. Pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz jako certyfikowany trener kompetencji społecznych w standardzie HRDBP. Pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Politologii ds. praktyk studenckich. Współtworzy i prowadzi społeczne oraz biznesowe projekty szkoleniowe. Specjalizuje się w planowaniu i realizacji badań, analizie danych jakościowych i ewaluacji.

DOC. DR ANNA GĄDEK

Doktor nauk prawnych, kierownik studiów podyplomowych. Pełniła m.in. funkcje Dyrektora Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Naukowo zajmuje się prawem szkolnictwa wyższego.

MGR BARTOSZ GROELE

Adwokat, ekspert w zespole Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego, ekspert w Zespole powołanym przez Ministra Gospodarki ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych.

PROF. DR HAB. IRENA HEJDUK

Profesor zw. w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH, poprzednio wieloletni kierownik Katedry Systemów Zarządzania, obecnie współtwórca i koordynator kierunku;  „E-biznes”. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz korespondent Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Humanistyki.

PROF. DR HAB. JANUSZ HOŁYST

Profesor na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Kierownik Samodzielnej Pracowni Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych oraz Prezes Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB).

DR HAB. OSKAR KOWALEWSKI

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie finansów, profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, associate professor of finance w IESEG Business School oraz fellow of Wharton Institutions Financial Center, University of Pennsylvania.

PROF. DR HAB. BARBARA KRAUZ-MOZER

Socjolog, historyk, politolog. Zajmuje się filozofią i metodologią nauk społecznych oraz teorią polityki. Jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz profesorem w PWSZ w Tarnowie.

PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW MALARA

Kierownik Katedry Infrastruktury Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Prodziekan elekt ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Członek Komitetu Naukowego Cross Border oraz Ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

DR HAB. MIECZYSŁAW MORAWSKI

Pracuje w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inspektor ds. kredytów w Narodowym Banku Polskim, członek stałego komitetu programowego w European Conference on Knowledge Management.

DR HAB. ARKADIUSZ RADWAN

Kierownik Projektu

Doktor habilitowany nauk prawnych, prezes Instytutu Allerhanda, dyrektor Centrum C-Law.org, adwokat, of counsel w Kubas Kos Gałkowski. Uprzednio pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu Nowojorskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

DR WOJCIECH ROGOWSKI

Doktor ekonomii. Ekspert w Instytucie Ekonomicznym NBP, adiunkt w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.Ekspert w dziedzinie analizy ekonomicznej prawa. Współautor książki „Ocena skutków regulacji – poradnik, doświadczenia, perspektywy” (CH Beck 2007). Członek kolegium redakcyjnego Czasopisma Kwartalnego HUK.

DR HAB. INŻ. RADOSŁAW RYŃCA

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Infrastruktury Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Współpracownik m.in. Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. oraz TEB Edukacja.

DR JOLANTA STANIENDA

Doktor nauk ekonomicznych UE w Krakowie,  pracuje w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym PWSZ w Tarnowie, wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ oraz członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

MGR LESZEK STYPUŁKOWSKI

Ekonomista, menedżer, członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego, specjalista w zakresie parametryzacji nauki oraz ewaluacji jednostek naukowych.

DR MARTA TUTKO

Adiunkt w Katedrze Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

MGR MAGDALENA URBAŃSKA

Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, absolwentka politologii i dyplomowana ewaluatorka, kierownik projektów badawczych w Pracowni TEMBO, zajmuje zagadnieniami innowacji w edukacji, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w realizacji strategii i konsultacji społecznych.

DR KRZYSZTOF WERESZCZYŃSKI

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność andragogika. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

DR HAB. CEZARY WÓJCIK

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro. Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

DR HAB. INŻ. JANUSZ ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Dziekan elekt Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej na kadencję 2016-2020. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2012-2015.